Integritetspolicy

Senast uppdaterad 27 april 2023

Detta integritetsmeddelande för Sc CTC Tradition und Markt SRL (”Företag”, ”vi”, ”oss”, ”oss”, eller ”vår”,), beskriver hur och varför vi kan samla in, lagra, använda, och/eller dela (”behandla”) din information när du använder våra tjänster (”Tjänster”), till exempel när du:

 • Besök vår webbplats på https://traditionundmarkt.com, eller någon av våra webbplatser som länkar till detta integritetsmeddelande.
 • Samarbeta med oss på andra relaterade sätt, inklusive försäljning, marknadsföring eller evenemang.

Frågor eller funderingar? När du läser det här meddelandet om sekretess kan du förstå dina rättigheter och valmöjligheter när det gäller sekretess. Om du inte samtycker till våra policyer och rutiner bör du inte använda våra tjänster. Om du fortfarande har några frågor eller funderingar kan du kontakta oss på office@traditionundmarkt.com.

SAMMANFATTNING AV DE VIKTIGASTE PUNKTERNA

Den här sammanfattningen innehåller de viktigaste punkterna i vårt integritetsmeddelande, men du kan få mer information om något av dessa ämnen genom att klicka på länken efter varje nyckelpunkt eller genom att använda innehållsförteckningen nedan för att hitta det avsnitt du söker.

Vilka personuppgifter behandlar vi? När du besöker, använder eller navigerar på våra tjänster kan vi behandla personuppgifter beroende på hur du interagerar med Sc CTC Tradition und Markt SRL SRL och tjänsterna, de val du gör och de produkter och funktioner du använder.

Behandlar vi känsliga personuppgifter? Vi behandlar inga känsliga personuppgifter.

Får vi information från tredje part? Vi får ingen information från tredje part.

Hur behandlar vi din information? Vi behandlar din information för att tillhandahålla, förbättra och administrera våra tjänster, kommunicera med dig, för att förebygga säkerhet och bedrägeri och för att följa lagen. Vi kan också behandla din information för andra ändamål med ditt samtycke. Vi behandlar din information endast när vi har en giltig juridisk anledning att göra det.

I vilka situationer och med vilka parter delar vi personlig information? Vi kan dela information i specifika situationer och med specifika tredje parter.

Hur skyddar vi din information? Vi har organisatoriska och tekniska processer och förfaranden för att skydda dina personuppgifter. Ingen elektronisk överföring via internet eller teknik för informationslagring kan dock garanteras vara 100 % säker, så vi kan inte lova eller garantera att hackare, cyberkriminella eller andra obehöriga tredje parter inte kommer att kunna överlista vår säkerhet och på ett otillbörligt sätt samla in, få tillgång till, stjäla eller ändra din information.

Vilka är dina rättigheter? Beroende på var du befinner dig geografiskt kan den tillämpliga sekretesslagen innebära att du har vissa rättigheter när det gäller dina personuppgifter.

Hur utövar du dina rättigheter? Det enklaste sättet att utöva dina rättigheter är att fylla i vårt formulär för begäran om information som finns här: https://traditionundmarkt.com, eller genom att kontakta oss. Vi kommer att överväga och agera på varje begäran i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar.

Vill du veta mer om vad Sc CTC Tradition und Markt SRL SRL gör med den information vi samlar in?

1. VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN?

Personlig information som du lämnar ut till oss

I korthet: Vi samlar in personlig information som du lämnar till oss.

Vi samlar in personlig information som du frivilligt lämnar till oss när du uttrycker ett intresse för att få information om oss eller våra produkter och tjänster, när du deltar i aktiviteter på tjänsterna eller när du kontaktar oss på annat sätt.

Personlig information som du lämnar. Den personliga information som vi samlar in beror på sammanhanget för dina interaktioner med oss och tjänsterna, de val du gör och de produkter och funktioner du använder. Den personliga information som vi samlar in kan omfatta följande:

 • namn
 • e-postadresser
 • telefonnummer

Känslig information. Vi behandlar inte känslig information.

All personlig information som du lämnar till oss måste vara sann, fullständig och korrekt, och du måste meddela oss alla ändringar av sådan personlig information.

Information som samlas in automatiskt

I korthet: Viss information – såsom din IP-adress (Internet Protocol) och/eller webbläsar- och enhetsegenskaper – samlas in automatiskt när du besöker våra tjänster.

Vi samlar automatiskt in viss information när du besöker, använder eller navigerar på tjänsterna. Denna information avslöjar inte din specifika identitet (t.ex. ditt namn eller din kontaktinformation), men kan innehålla enhets- och användningsinformation, t.ex. din IP-adress, webbläsar- och enhetskaraktäristika, operativsystem, språkpreferenser, hänvisande URL:er, enhetsnamn, land, plats, information om hur och när du använder våra tjänster och annan teknisk information. Denna information behövs främst för att upprätthålla säkerheten och driften av våra tjänster och för våra interna analys- och rapporteringssyften.

Liksom många andra företag samlar vi också in information genom cookies och liknande tekniker. Du kan läsa mer om detta i vårt meddelande om cookies: https://traditionundmarkt.com/sv/cookie-policy.

Den information som vi samlar in omfattar:

 • Logg- och användningsdata. Logg- och användningsdata är tjänsterelaterad, diagnostisk, användnings- och prestandainformation som våra servrar automatiskt samlar in när du får tillgång till eller använder våra tjänster och som vi registrerar i loggfiler. Beroende på hur du interagerar med oss kan dessa logguppgifter omfatta din IP-adress, enhetsinformation, webbläsartyp och inställningar samt information om din aktivitet i tjänsterna (t.ex. datum/tidsstämplar som är kopplade till din användning, sidor och filer som du tittar på, sökningar och andra åtgärder som du vidtar, t.ex. vilka funktioner du använder), information om enhetshändelser (t.ex. systemaktivitet, felrapporter (ibland kallade ”kraschdumpar”) och maskinvaruinställningar).
 • Enhetsdata. Vi samlar in enhetsdata, t.ex. information om din dator, telefon, surfplatta eller annan enhet som du använder för att komma åt tjänsterna. Beroende på vilken enhet som används kan dessa enhetsdata innehålla information som din IP-adress (eller proxyserver), enhets- och programidentifieringsnummer, plats, webbläsartyp, hårdvarumodell, internetleverantör och/eller mobiloperatör, operativsystem och systemkonfigurationsinformation.
 • Platsuppgifter. Vi samlar in lokaliseringsuppgifter, t.ex. information om din enhets plats, som kan vara antingen exakt eller oprecis. Hur mycket information vi samlar in beror på typen och inställningarna för den enhet du använder för att få tillgång till tjänsterna. Vi kan till exempel använda GPS och annan teknik för att samla in geolokaliseringsdata som talar om din aktuella plats (baserat på din IP-adress). Du kan välja bort att låta oss samla in denna information antingen genom att vägra tillgång till informationen eller genom att inaktivera inställningen Plats på din enhet. Om du väljer att välja bort detta kan det dock hända att du inte kan använda vissa delar av tjänsterna.

2. HUR BEHANDLAR VI DIN INFORMATION?

Kort sagt: Vi behandlar din information för att tillhandahålla, förbättra och administrera våra tjänster, kommunicera med dig, för att förebygga säkerhet och bedrägerier och för att följa lagen. Vi kan också behandla din information för andra ändamål med ditt samtycke.

Vi behandlar din personliga information av olika skäl, beroende på hur du interagerar med våra tjänster, inklusive:

 • För att leverera och underlätta leverans av tjänster till användaren. Vi kan behandla din information för att ge dig den begärda tjänsten.
 • För att svara på användarnas förfrågningar/erbjuda support till användarna. Vi kan behandla din information för att svara på dina förfrågningar och lösa eventuella problem som du kan ha med den begärda tjänsten.
 • För att rädda eller skydda en persons vitala intressen. Vi kan behandla din information när det är nödvändigt för att rädda eller skydda en individs vitala intressen, t.ex. för att förhindra skada.

3. VILKA RÄTTSLIGA GRUNDER ÅBEROPAR VI FÖR ATT BEHANDLA DIN INFORMATION?

I korthet: Vi behandlar endast dina personuppgifter när vi anser att det är nödvändigt och vi har en giltig rättslig grund (dvs. rättslig grund) för att göra det enligt tillämplig lag, t.ex. med ditt samtycke, för att följa lagar, för att tillhandahålla dig tjänster för att ingå eller fullgöra våra avtalsförpliktelser, för att skydda dina rättigheter eller för att tillgodose våra legitima affärsintressen.

Den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och UK GDPR kräver att vi förklarar vilka giltiga rättsliga grunder vi åberopar för att behandla dina personuppgifter. Som sådan kan vi förlita oss på följande rättsliga grunder för att behandla dina personuppgifter:

 • Samtycke. Vi kan behandla dina uppgifter om du har gett oss tillstånd (dvs. samtycke) att använda dina personuppgifter i ett visst syfte. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke.
 • Fullgörande av ett avtal. Vi kan behandla dina personuppgifter när vi anser att det är nödvändigt för att uppfylla våra avtalsförpliktelser gentemot dig, inklusive tillhandahållande av våra tjänster eller på din begäran innan vi ingår ett avtal med dig.
 • Rättsliga skyldigheter. Vi kan komma att behandla din information om vi anser att det är nödvändigt för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter, till exempel för att samarbeta med ett brottsbekämpande organ eller en tillsynsmyndighet, utöva eller försvara våra rättsliga rättigheter eller lämna ut din information som bevis i en rättstvist där vi är inblandade.
 • Viktiga intressen. Vi kan behandla din information om vi anser att det är nödvändigt för att skydda dina vitala intressen eller en tredje parts vitala intressen, t.ex. i situationer med potentiella hot mot en persons säkerhet.

4. NÄR OCH MED VEM DELAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

I korthet: Vi kan dela information i specifika situationer som beskrivs i detta avsnitt och/eller med följande tredje parter.

Vi kan behöva dela din personliga information i följande situationer:

 • Verksamhetsöverföringar. Vi kan komma att dela eller överföra din information i samband med, eller under förhandlingar om, en fusion, försäljning av företagets tillgångar, finansiering eller förvärv av hela eller en del av vår verksamhet till ett annat företag.

5. ANVÄNDER VI COOKIES OCH ANDRA SPÅRNINGSTEKNIKER?

Kort sagt: Vi kan använda cookies och annan spårningsteknik för att samla in och lagra din information.

Vi kan använda cookies och liknande spårningstekniker (t.ex. webbfyrar och pixlar) för att få tillgång till eller lagra information. Specifik information om hur vi använder sådan teknik och hur du kan vägra vissa cookies finns i vårt Cookiemeddelande: https://traditionundmarkt.com/sv/cookie-policy.

6. HUR LÄNGE SPARAR VI DIN INFORMATION?

I korthet: Vi behåller din information så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de syften som anges i detta integritetsmeddelande, om inte annat krävs enligt lag.

Vi kommer endast att behålla dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för de ändamål som anges i detta integritetsmeddelande, såvida inte en längre lagringsperiod krävs eller tillåts enligt lag (t.ex. skatte-, redovisnings- eller andra rättsliga krav). Inget syfte i detta meddelande kommer att kräva att vi behåller dina personuppgifter längre än 1 år.

När vi inte har något pågående legitimt affärsbehov av att behandla dina personuppgifter kommer vi antingen att radera eller anonymisera sådana uppgifter, eller, om detta inte är möjligt (till exempel för att dina personuppgifter har lagrats i backup-arkiv), kommer vi att lagra dina personuppgifter på ett säkert sätt och isolera dem från vidare behandling tills radering är möjlig.

7. HUR SKYDDAR VI DIN INFORMATION?

Kort sagt: Vi strävar efter att skydda dina personuppgifter genom ett system av organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder.

Vi har infört lämpliga och rimliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda säkerheten för all personlig information som vi behandlar. Men trots våra skyddsåtgärder och ansträngningar för att säkra din information kan ingen elektronisk överföring via Internet eller teknik för informationslagring garanteras vara 100 % säker, så vi kan inte lova eller garantera att hackare, cyberkriminella eller andra obehöriga tredje parter inte kommer att kunna överlista vår säkerhet och på ett otillbörligt sätt samla in, få tillgång till, stjäla eller modifiera din information. Även om vi gör vårt bästa för att skydda din personliga information, sker överföring av personlig information till och från våra tjänster på egen risk. Du bör endast få tillgång till tjänsterna i en säker miljö.

8. SAMLAR VI IN INFORMATION FRÅN MINDERÅRIGA?

Kort sagt: Vi samlar inte medvetet in uppgifter från eller marknadsför oss till barn under 18 år.

Vi begär inte medvetet uppgifter från eller marknadsför oss till barn under 18 år. Genom att använda tjänsterna intygar du att du är minst 18 år eller att du är förälder eller vårdnadshavare till en sådan minderårig och samtycker till att en sådan minderårig beroende person använder tjänsterna. Om vi får reda på att personuppgifter från användare under 18 år har samlats in kommer vi att inaktivera kontot och vidta rimliga åtgärder för att omedelbart radera sådana uppgifter från våra register. Om du får kännedom om uppgifter som vi kan ha samlat in från barn under 18 år, vänligen kontakta oss på office@traditionundmarkt.com.

9. VILKA ÄR DINA RÄTTIGHETER TILL SKYDD AV PRIVATLIVET?

I korthet: I vissa regioner, t.ex. Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Storbritannien, har du rättigheter som ger dig större tillgång till och kontroll över dina personuppgifter. Du kan granska, ändra eller avsluta ditt konto när som helst.

I vissa regioner (som EES och Storbritannien) har du vissa rättigheter enligt gällande dataskyddslagar. Dessa kan omfatta rätten (i) att begära tillgång till och få en kopia av dina personuppgifter, (ii) att begära rättelse eller radering, (iii) att begränsa behandlingen av dina personuppgifter och (iv) om tillämpligt, att få dataportabilitet. Under vissa omständigheter kan du också ha rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Du kan göra en sådan begäran genom att kontakta oss genom att använda de kontaktuppgifter som anges i avsnittet ”HUR KAN DU KONTAKTA OSS OM DETTA MEDDELANDE?” nedan.

Vi kommer att överväga och agera på alla förfrågningar i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar.

Om du befinner dig inom EES eller Storbritannien och anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett olagligt sätt har du också rätt att klaga till din lokala tillsynsmyndighet för dataskydd. Du hittar deras kontaktuppgifter här: https://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Om du befinner dig i Schweiz finns kontaktuppgifter till dataskyddsmyndigheterna här: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html.

Återkalla ditt samtycke: Om vi förlitar oss på ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges i avsnittet ”HUR KAN DU KONTAKTA OSS OM DETTA MEDDELANDE?” nedan.

Observera dock att detta inte kommer att påverka lagligheten av behandlingen före återkallandet och inte heller kommer det att påverka behandlingen av dina personuppgifter som sker på lagliga grunder, förutom samtycke.

Att avstå från marknadsföring och kampanjkommunikation: Du kan när som helst avregistrera dig från vår marknadsföring och reklamkommunikation genom att klicka på avregistreringslänken i e-postmeddelanden som vi skickar, svara ”STOP” eller ”UNSUBSCRIBE” på SMS-meddelanden som vi skickar eller genom att kontakta oss med hjälp av de uppgifter som anges i avsnittet ”HUR KAN DU KONTAKTA OSS OM DETTA MEDDELANDE?” nedan. Du kommer då att strykas från marknadsföringslistorna. Vi kan dock fortfarande kommunicera med dig – till exempel för att skicka dig servicerelaterade meddelanden som är nödvändiga för administrationen och användningen av ditt konto, för att svara på serviceförfrågningar eller för andra icke-marknadsföringsändamål.

Cookies och liknande tekniker: De flesta webbläsare är inställda på att acceptera cookies som standard. Om du föredrar det kan du vanligtvis välja att ställa in din webbläsare så att den tar bort cookies och avvisar cookies. Om du väljer att ta bort cookies eller avvisa cookies kan detta påverka vissa funktioner eller tjänster i våra tjänster. Om du vill välja bort intressebaserad annonsering från annonsörer på våra tjänster går du till https://www.aboutads.info/choices/. För mer information, se vårt meddelande om cookies: https://traditionundmarkt.com/sv/cookie-policy.

Om du har frågor eller kommentarer om dina integritetsrättigheter kan du skicka ett e-postmeddelande till oss på office@traditionundmarkt.com.

10. KONTROLLER FÖR FUNKTIONER FÖR ATT UNDVIKA SPÅRNING

De flesta webbläsare och vissa mobila operativsystem och mobilapplikationer har en funktion eller inställning för att inte spåra (DNT) som du kan aktivera för att ange att du inte vill att data om din surfaktivitet på nätet ska övervakas och samlas in. I detta skede har ingen enhetlig teknisk standard för att känna igen och genomföra DNT-signaler färdigställts. Därför svarar vi för närvarande inte på DNT-signaler i webbläsaren eller någon annan mekanism som automatiskt meddelar ditt val att inte bli spårad online. Om det antas en standard för spårning online som vi måste följa i framtiden kommer vi att informera dig om denna praxis i en reviderad version av detta integritetsmeddelande.

11. HAR INVÅNARE I KALIFORNIEN SÄRSKILDA RÄTTIGHETER TILL SKYDD AV PRIVATLIVET?

I korthet: Ja, om du är bosatt i Kalifornien har du särskilda rättigheter när det gäller tillgång till dina personuppgifter.

California Civil Code Section 1798.83, även känd som ”Shine The Light”-lagen, tillåter våra användare som är bosatta i Kalifornien att en gång om året kostnadsfritt begära och få information från oss om vilka kategorier av personuppgifter (om det finns några) som vi har lämnat ut till tredje part för direktmarknadsföring samt namn och adresser på alla tredje parter som vi delat personuppgifter med under det närmast föregående kalenderåret. Om du är bosatt i Kalifornien och vill göra en sådan begäran, vänligen skicka in din begäran skriftligen till oss genom att använda de kontaktuppgifter som anges nedan.

Om du är under 18 år, bor i Kalifornien och har ett registrerat konto på tjänsterna har du rätt att begära att oönskade uppgifter som du publicerar på tjänsterna tas bort. För att begära borttagning av sådana uppgifter, kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan och ange den e-postadress som är kopplad till ditt konto samt ett uttalande om att du är bosatt i Kalifornien. Vi kommer att se till att uppgifterna inte visas offentligt på tjänsterna, men tänk på att uppgifterna kanske inte tas bort helt och hållet eller heltäckande från alla våra system (t.ex. säkerhetskopior osv.).

CCPA:s meddelande om skydd av privatlivet

I California Code of Regulations definieras en ”invånare” som:

(1) varje person som befinner sig i delstaten Kalifornien i annat än tillfälligt eller övergående syfte, och

(2) varje person som har hemvist i delstaten Kalifornien och som befinner sig utanför delstaten Kalifornien i ett tillfälligt eller övergående syfte.

Alla andra personer definieras som ”icke bosatta”.

Om denna definition av ”bosatt” gäller för dig måste vi följa vissa rättigheter och skyldigheter när det gäller dina personuppgifter.

Vilka kategorier av personuppgifter samlar vi in?

Vi har samlat in följande kategorier av personuppgifter under de senaste tolv (12) månaderna:

KategoriExempelSamlad
A. IdentifierareKontaktuppgifter, t.ex. verkligt namn, alias, postadress, telefon- eller mobilnummer, unik personlig identifierare, online-identifierare, Internet Protocol-adress, e-postadress och kontonamn.NO
B. Kategorier av personuppgifter som anges i Kaliforniens lag om kundregister.Namn, kontaktuppgifter, utbildning, anställning, anställningshistorik och finansiell information.NO
C. Skyddade klassificeringsegenskaper enligt kalifornisk eller federal lagKön och födelsedatumNO
D. Kommersiell informationTransaktionsinformation, köphistorik, finansiell information och betalningsinformation.NO
E. Biometrisk informationFingeravtryck och röstavtryckNO
F. Internet eller annan liknande nätverksaktivitetWebbhistorik, sökhistorik, onlinebeteende, intressedata och interaktioner med våra och andra webbplatser, applikationer, system och annonser.NO
G. GeolokaliseringsuppgifterPlacering av enhetenNO
H. Ljud, elektronisk, visuell, termisk, olfaktorisk eller liknande information.Bilder och ljud-, video- eller samtalsinspelningar som skapas i samband med vår affärsverksamhet.NO
I. Yrkes- eller anställningsrelaterad informationKontaktuppgifter för företag för att kunna erbjuda dig våra tjänster på företagsnivå eller arbetsnamn, arbetshistoria och yrkeskvalifikationer om du ansöker om ett jobb hos oss.NO
J. Information om utbildningStudieregister och kataloginformationNO
K. Slutsatser som dras från annan personlig informationSlutsatser som dras från någon av de insamlade personuppgifter som anges ovan för att skapa en profil eller en sammanfattning av t.ex. en persons preferenser och egenskaper.NO

Vi kan också samla in andra personuppgifter utanför dessa kategorier i de fall då du interagerar med oss personligen, online, via telefon eller post i samband med:

 • Få hjälp via våra kundtjänstkanaler;
 • Deltagande i kundundersökningar eller tävlingar.
 • För att underlätta tillhandahållandet av våra tjänster och för att svara på dina förfrågningar.

Hur använder och delar vi din personliga information?

Mer information om våra metoder för insamling och delning av data finns i detta integritetsmeddelande och i vårt Cookiemeddelande: https://traditionundmarkt.com/sv/cookie-policy.

Du kan kontakta oss via e-post på office@traditionundmarkt.com, genom att besöka https://traditionundmarkt.com eller genom att använda kontaktuppgifterna längst ner i det här dokumentet.

Om du använder en auktoriserad agent för att utöva din rätt att välja bort information kan vi avslå en begäran om den auktoriserade agenten inte lämnar in bevis på att han eller hon har fått giltigt tillstånd att agera för din räkning.

Kommer din information att delas med någon annan?

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till våra tjänsteleverantörer i enlighet med ett skriftligt avtal mellan oss och varje tjänsteleverantör. Varje tjänsteleverantör är en vinstdrivande enhet som behandlar informationen för vår räkning.

Vi kan använda dina personuppgifter för våra egna affärsändamål, t.ex. för att genomföra intern forskning för teknisk utveckling och demonstration. Detta betraktas inte som ”försäljning” av dina personuppgifter.

Sc CTC Tradition und Markt SRL SRL har inte lämnat ut eller sålt någon personlig information till tredje part för ett affärsmässigt eller kommersiellt ändamål under de föregående tolv (12) månaderna. Sc CTC Tradition und Markt SRL SRL SRL kommer inte att sälja personlig information i framtiden som tillhör webbplatsens besökare, användare och andra konsumenter.

Dina rättigheter med avseende på dina personuppgifter

Rätt att begära radering av uppgifter – Begäran om radering

Du kan begära att dina personuppgifter raderas. Om du ber oss att radera dina personuppgifter kommer vi att respektera din begäran och radera dina personuppgifter, med förbehåll för vissa undantag som föreskrivs i lag, t.ex. (men inte begränsat till) att en annan konsument utövar sin rätt till yttrandefrihet, våra krav på efterlevnad till följd av en rättslig förpliktelse eller behandling som kan krävas för att skydda mot olaglig verksamhet.

Rätt att bli informerad – Begäran om att få veta

Beroende på omständigheterna har du rätt att få veta:

 • om vi samlar in och använder dina personuppgifter;
 • de kategorier av personuppgifter som vi samlar in;
 • de ändamål för vilka de insamlade personuppgifterna används;
 • om vi säljer dina personuppgifter till tredje part;
 • de kategorier av personuppgifter som vi har sålt eller lämnat ut i affärssyfte;
 • De kategorier av tredje parter till vilka personuppgifterna har sålts eller lämnats ut i affärssyfte.
 • det affärsmässiga eller kommersiella syftet med att samla in eller sälja personuppgifter.

I enlighet med tillämplig lag är vi inte skyldiga att tillhandahålla eller radera konsumentinformation som avidentifierats som svar på en konsumentförfrågan eller att återidentifiera enskilda uppgifter för att verifiera en konsumentförfrågan.

Rätt till icke-diskriminering vid utövandet av konsumentens integritetsskydd

Vi kommer inte att diskriminera dig om du utövar din rätt till integritet.

Verifieringsprocess

När vi tar emot din begäran måste vi verifiera din identitet för att fastställa att du är samma person som vi har information om i vårt system. Dessa verifieringsinsatser kräver att vi ber dig att lämna information så att vi kan matcha den med information som du tidigare har lämnat till oss. Beroende på vilken typ av begäran du skickar in kan vi till exempel be dig att lämna viss information så att vi kan matcha den information du lämnar med den information som vi redan har i våra register, eller så kan vi kontakta dig via en kommunikationsmetod (t.ex. telefon eller e-post) som du tidigare har lämnat till oss. Vi kan också använda andra verifieringsmetoder när omständigheterna så kräver.

Vi kommer endast att använda den personliga information som du lämnar i din begäran för att kontrollera din identitet eller din behörighet att göra begäran. I möjligaste mån undviker vi att begära ytterligare information från dig för att verifiera. Om vi inte kan verifiera din identitet utifrån den information som vi redan har kan vi dock begära att du lämnar ytterligare information för att verifiera din identitet och för att förebygga säkerhet eller bedrägeri. Vi kommer att radera sådan ytterligare information så snart vi har avslutat verifieringen av dig.

Andra integritetsrättigheter

 • Du kan invända mot behandlingen av dina personuppgifter.
 • Du kan begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga eller inte längre relevanta, eller begära att behandlingen av informationen begränsas.
 • Du kan utse en auktoriserad agent som kan göra en begäran enligt CCPA för din räkning. Vi kan avslå en begäran från en auktoriserad agent som inte lämnar in bevis på att han eller hon har fått giltigt tillstånd att agera för din räkning i enlighet med CCPA.
 • Du kan begära att få avstå från framtida försäljning av dina personuppgifter till tredje part. När vi tar emot en begäran om undantag kommer vi att agera på begäran så snart som möjligt, dock senast femton (15) dagar från det datum då begäran lämnades in.

För att utöva dessa rättigheter kan du kontakta oss via e-post på office@traditionundmarkt.com, genom att besöka https://traditionundmarkt.com eller genom att använda kontaktuppgifterna längst ner i detta dokument. Om du har ett klagomål om hur vi hanterar dina uppgifter vill vi gärna höra av dig.

12. GÖR VI UPPDATERINGAR AV DETTA MEDDELANDE?

Kort sagt: Ja, vi kommer att uppdatera detta meddelande när det behövs för att följa relevanta lagar.

Vi kan komma att uppdatera detta integritetsmeddelande från tid till annan. Den uppdaterade versionen kommer att anges med ett uppdaterat datum ”Revised” och den uppdaterade versionen kommer att träda i kraft så snart den är tillgänglig. Om vi gör väsentliga ändringar i detta integritetsmeddelande kan vi meddela dig antingen genom att på ett väl synligt sätt lägga ut ett meddelande om sådana ändringar eller genom att direkt skicka ett meddelande till dig. Vi uppmuntrar dig att läsa detta integritetsmeddelande ofta för att vara informerad om hur vi skyddar din information.

13. HUR KAN DU KONTAKTA OSS OM DETTA MEDDELANDE?

Om du har frågor eller kommentarer om detta meddelande kan du kontakta vårt dataskyddsombud Cosmin Campean via e-post på office@traditionundmarkt.com, via telefon på +40 744 399 487 eller via post till:

Sc CTC Tradition und Markt SRL SRL SRL
Com. Ciugud Sat. Teleac str. Nicolae Giosan Nr.126
Alba
Rumänien

14. HUR KAN DU GRANSKA, UPPDATERA ELLER RADERA DE UPPGIFTER SOM VI SAMLAR IN OM DIG?

Baserat på de tillämpliga lagarna i ditt land kan du ha rätt att begära tillgång till den personliga information som vi samlar in från dig, ändra den informationen eller radera den. För att begära att granska, uppdatera eller radera din personliga information kan du besöka: https://traditionundmarkt.com.

Rulla till toppen